076 5309224
Doelstellingen
Goed communicerende medewerkers, medezeggenschapsraden en oudercommissies

Medewerkers zijn trots op hun school en dragen dat ook uit. Ze zijn
gespreksvaardig, tonen inlevingsvermogen en hebben een open,
positieve grondhouding.

Samenspraak en samenwerking tussen ouders en leerkrachten heeft op alle
niveaus een serieuze plek in onze scholen.

Wij reageren vlot en adequaat op verzoeken en vragen, via de juiste
kanalen: van algemene mailings tot persoonlijke gesprekken.

Goed verzorgde communicatiemiddelen

Onze scholen en de Stichting hebben actuele aansprekende websites en
een goed functionerend intranet of schoolnetwerk, voor leerlingen en zo
mogelijk ook voor ouders.

Wij ambiëren regelmaat en eenduidigheid in de (digitale)
schoolnieuwsbrieven.

Wij dragen zorg voor regelmatige en duidelijke rapportage over ieder kind
en leggen de gegevens daarin onderbouwd uit aan ouders of begeleiders.

Het in stand houden van goede samenwerkingsverbanden

Wij hebben intensief contact met gemeente, overheden en leveranciers. Wij
willen een prettige gesprekspartner zijn, een betrouwbare partij om contact
mee te hebben.

Wij hebben positief en opbouwend contact met collega-instellingen,
hogescholen en koepelorganisaties al dan niet in formele
samenwerkingsverbanden op het gebied van onderwijs, huisvesting en
regelgeving.

Wij hechten aan goede leerlingzorg en participeren actief in het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Daarin dragen regionale
schoolbesturen samen de verantwoordelijkheid voor alle zorgleerlingen.

Actieplannen voor verschillende omstandigheden

Onze scholen beschikken over een up-to-date communicatieplan, maar
ook over plannen van aanpak en procedures zoals een ontruimingsplan,
pestprotocol en klachtenregelingen.