076 5309224
Doelstellingen
Zo bewust en zorgvuldig mogelijk omgaan met de beschikbare middelen

Wij kijken secuur naar de verhouding tussen inkomsten en uitgaven met
betrekking tot personele bezetting: op basis van prognoses over
leerlingaantallen rekenen we door welke personele bezetting nodig is, hoe
zich dat verhoudt tot de feitelijke situatie, hoe de uitstroom eruit ziet en wat
het juiste aannamebeleid is.

Wij hebben duidelijk zicht op de inkomstenstroom vanuit de overheid en op
onze uitgavenstroom.

Die ruimte bewaken we zo scherp mogelijk, zowel op schoolniveau als op
stichtingsniveau met tussentijdse managementrapportages van de
directeuren van de scholen.

Wij streven na dat investeringsplannen zo optimaal mogelijk kunnen
worden uitgevoerd en dat risico’s zo klein mogelijk en draagbaar zijn.

Een aantoonbaar gezonde financiële bedrijfsvoering

Het belangrijkst hierbij is een gezonde verhouding tussen inkomsten en
uitgaven zowel op de korte als langere termijn.

Kengetallen daarvoor zijn de kapitalisatiefactor (geeft aan wat een school in
onderwijsmiddelen investeert) en het weerstandsvermogen (geeft de
financiële reserves aan) en natuurlijk solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit.
Die cijfers houden wij nauwlettend in de gaten.

De jaarlijkse accountantscontrole moet deze kengetallen positief
beoordelen. Dat is terug te zien in ons jaarverslag.

Een meerjarenplanning die de te voorziene investeringen op korte en middellange termijn onderbouwt

Een meerjarenonderhoudsplan geeft aan welke investeringen noodzakelijk
zijn voor het onderhoud van onze scholen.

Onze schoolplannen worden voor vier jaar geschreven en geven onder
meer aan welke nieuwe lesmethodes nodig zijn. Op basis daarvan wordt er
een meerjareninvesteringsplan opgesteld.