076 5309224
Doelstellingen
Hoogwaardig en goed onderwijs

Wij werken planmatig, met moderne inzichten en vaardige deskundige
leerkrachten.

Wij streven de kerndoelen van het Nederlands basisonderwijs na, met
onderscheid tussen de basisvakken taal, rekenen en lezen en de andere
vakgebieden.

Voor andere vakgebieden hebben wij ook nadrukkelijk aandacht:
zaakvakken zoals biologie en geschiedenis en creatieve vakken zoals
muziek en drama.

Een sterk pedagogisch en didactisch klimaat

Onze leerkrachten zijn sterk in het scheppen van een goed pedagogisch
klimaat dat bijdraagt aan het evenwichtig welbevinden van onze
leerlingen.

Wij hebben aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling, via gerichte
lessen en oefeningen en nauwgezette leerlingzorg.

Tevreden ouders en leerlingen

Wij streven naar positieve scores in de tevredenheidspeilingen en in
eventuele tussentijdse evaluaties op deelonderwerpen.

Hoge opbrengsten passend bij de leerling

Resultaten van basisvakken meten wij - met landelijk genormeerde
toetsen - in tussenopbrengsten en eindopbrengsten.

Resultaten van sociaal emotionele ontwikkeling leggen wij vast in
eigentijdse leerlingvolgsystemen doorlopend in alle groepen.

Onze leerkrachten combineren hun groepsplan met speciale leerroutes
voor kinderen die dat nodig hebben.

Een ordelijke, functionele en kindvriendelijke leeromgeving

Onze scholen en lokalen zijn netjes en overzichtelijk, met toegankelijke
logische plekken voor alle lesmaterialen.

Onze ruimtes sluiten zichtbaar aan bij de leeftijden en belangstellingswereld
van onze leerlingen.

De leeromgeving ondersteunt de lessen of activiteiten aantoonbaar, denk
aan het digibord of lesposters.

Een positief inspectieoordeel

Wij willen van de onderwijsinspectie het zogeheten basisarrangement
krijgen: dat wil zeggen dat wij op alle onderdelen minstens aan de norm van
de inspectie voldoen.