076 5309224
Doelstellingen
Jaarlijks

Jaarlijkse planning- en controlcyclus

De vijf doelstellingen van de Stichting Nutsscholen Breda komen nadrukkelijk tot
uitdrukking in onze jaarlijkse planning- en controlcyclus. Daarin meten we
onze resultaten en bewaken we onze doelen. De cyclus omvat achtereenvolgens:
1. De begroting.
2. Drie tussentijdse managementrapportages (juni, oktober, december).
3. Het jaarverslag.
4. De accountantsrapportage.

Concrete resultaten

Daarnaast worden de concrete resultaten ook jaarlijks gemeten, door middel van:
1. De gesprekkencyclus met de medewerkers.
2. Rapportages van de scholen over de opbrengsten van de leerlingen, uit
toetsen en observaties en de voortgangsrapportages van de leerlingen die
naar het voortgezet onderwijs zijn doorgestroomd.
3. De evaluaties binnen de schoolteams.
4. De evaluatie van de tussenschoolse opvang.

Vierjaarlijks

In onze vierjarige schoolplancyclus wordt aanvullend op de jaarlijkse
meetinstrumenten gewerkt met de meetinstrumenten
tevredenheidspeilingen en inspectiebeoordelingen.

Wat betreft de huisvesting is er sprake van twee meetmomenten in de
onderhoudsplanningscyclus door middel van de Risico Inventarisatie &
Evaluatie door de Arbo-dienst en de onderhoudsinventarisaties door een
bouwkundig adviesbureau.