076 5309224
Doelstellingen
Toekomstgerichte Onderwijsontwikkeling

Toekomstgerichte Onderwijsontwikkeling  

Maatschappelijke behoeften, technologische ontwikkelingen, nieuwe kennis en inzichten zijn medebepalend  voor de continue aanpassingen in ons onderwijsaanbod. We kunnen en willen daarin niet stilstaan. Het is onze verantwoording leerlingen voor te bereiden op hun toekomst en voor onze maatschappij zelfstandige, sociaal bewogen, kritische en creatieve jonge mensen op te leiden. 

Daarom besteden we de komende jaren aandacht aan: 

De tijdige vernieuwing van onze werkwijzen, leermethodes en –materialen  zodat nieuwe waardevolle inzichten, werkwijzen en mogelijkheden benut worden.

De systematische aandacht voor kwaliteitszorg middels de methodiek van Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK) en het verbreden van het kwaliteitsinstrumentarium bijvoorbeeld met interne audits.

Het op niveau houden / brengen van de onderwijsresultaten en het rapporteren daarover aan de belanghebbenden.

Het versterken van het vermogen om voor iedere leerling een passend onderwijsaanbod te realiseren.

Het systematisch bewaken en waar nodig versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling  en het welbevinden van de leerlingen waaronder het voorkomen en bestrijden van pestgedrag.

Het stimuleren van de inzet van coöperatieve leerstrategieën voor samenwerkend leren  in alle groepen.

Het op een hoger niveau brengen van cultuureducatie.

Het versterken van het aanbod burgerschap.

Het versterken van het aanbod m.b.v. onderzoekend & ontwerpend leren.

Waar mogelijk het uitbreiden van het aanbod vreemde talen.

Het optimaliseren van de inzet van  ICT-middelen en vergroten van de digitale geletterdheid van de leerlingen.