076 5309224
Doelstellingen
Goed opgeleide professionele collega’s

Wij meten dit aan de hand van onder meer competentieprofielen en de
jaarlijkse gesprekken tussen leerkracht en schoolleiding.

Wij hebben veel aandacht voor de landelijke bekwaamheidseisen die aan
leerkrachten worden gesteld.

Sterke samenwerking in een goede sfeer

Binnen schoolteams en tussen de verschillende Nutsscholen wordt veel
gedeeld. Denk aan studiemiddagen, interne begeleiding, cultuurcoördinatie
en ICT.

Onze leerkrachten en ondersteunende medewerkers werken nauw samen
op allerlei gebieden.

Aandacht voor de gezondheid van de medewerkers

Onze inspanningen en resultaten rapporteren wij in ons Sociaal Jaarverslag
en de Risico Inventarisatie & Evaluatie.

Wij dragen zorg voor elkaar. Een brede aanpak met dagelijkse aandacht voor
collega’s borgt het vroegtijdig signaleren van problemen en voorkomt
onnodige uitval. Wij begeleiden herstel en eventueel terugkeer
systematisch.

Een zorgvuldige uitvoering van de arbeidsvoorwaarden

Wij leven de actuele CAO Primair Onderwijs nauwkeurig na. We leggen de
nadruk op het optimaal gebruik maken van de mogelijkheden
daarbinnen voor iedere medewerker en het invoeren van vernieuwingen.

Daarmee samenhangend werken wij met een Integraal Personeels
Beleid: een geheel van instrumenten en mogelijkheden waarmee we
richting en invulling geven aan ons personeelsbeleid.

Medewerkers die het prettig vinden om bij ons te werken

Dat zien wij aan positieve scores in de tevredenheidspeilingen en goede
beoordelingen in de gesprekkencyclus.

Wij hechten belang aan een opgewekte sfeer in de dagelijkse contacten,
teambijeenkomsten, studiedagen en feestjes.

    Inzet van externe deskundigheid

    Waar nodig schakelt de stichting extra kracht van buiten in als het gaat om
    bijvoorbeeld schoolbegeleiding, orthopedagogie, advies over leermethodes,
    ICT en arbo. Met de inzet van competente adviseurs kunnen wij ons werk
    namelijk professioneler doen.