076 5309224
Nieuws

Bestuursintroductie

7 februari 2011

Beste ouders/verzorgers,

De school van uw kinderen is één van de Nutsscholen in Breda. Er zijn vijf Nutsscholen met in totaal zeven locaties waar de schooldirecteuren, locatieleiders en hun teams dagelijks met veel plezier en inzet lesgeven aan ruim 1.800 leerlingen. Elke school heeft zijn eigen karakter en kiest zijn eigen manier van werken. Tegelijkertijd zijn al onze scholen een onderdeel van de Stichting Nutsscholen Breda. De verantwoordelijkheid voor deze Stichting ligt in handen van een bestuur dat uitsluitend bestaat uit ouders. Dat is bijzonder binnen het primair onderwijs en wellicht niet bij ieder van u bekend. Daarom vertellen wij graag iets meer over wat we doen.

Het bestuur bestaat uit zes ouders, die vrijwillig en onbezoldigd richting geven aan het beleid van de Stichting. Dit richting geven gebeurt ‘op afstand' - als een soort toezichthouder - omdat binnen de Stichting een klein en professioneel directieteam voor de uitvoering zorgt. Onze Algemeen Directeur, Ben Sanders, heeft de dagelijkse leiding over de Stichting en wordt daarin bijgestaan door drie schooldirecteuren en een bestuurssecretariaat. Het is een veelzijdige en veelomvattende taak die zij op basis van lange ervaring in het onderwijs met bezieling uitvoeren. Ondanks dat wij als bestuur de uitvoering dus hebben gedelegeerd, blijven wij te allen tijde eindverantwoordelijk voor het beleid.

Om het beleid en de prioriteiten binnen onze Stichting zo goed mogelijk te kunnen bepalen, zijn  Stichtingsdoelen geformuleerd. Met die doelen waken we over belangrijke zaken voor uw en onze kinderen zoals goed onderwijs, goed werkgeverschap, financiën, huisvesting, communicatie en ‘opbrengstgericht werken’. Zie voor nadere informatie ook www.nutsscholenbreda.nl, onder het kopje ‘Visie’.

Als bestuur toetsen wij constant de voortgang die in het behalen van deze doelen wordt geboekt. Iedere school rapporteert meerdere malen per jaar over elk doel in verschillende soorten verslagen. Naast onze eigen toezichthoudende taak hecht het bestuur ook aan een goed functionerende medezeggenschapsstructuur. De medezeggenschapsraden per school zijn zoveel mogelijk betrokken bij het lokale schoolbeleid. Hun bijdrage zorgt voor een evenwichtige uitvoering van het schoolbeleid waarbij rekening wordt gehouden met zo veel mogelijk belangen van diverse groeperingen zoals ouders, omwonenden, leraren, gemeente maar vooral ook kinderen.De afgelopen jaren zijn veel mijlpalen bereikt, grote en kleine stappen voorwaarts gemaakt, op elk van onze scholen. Ook heeft elke school altijd plannen voor de toekomst. Via de website, schoolnieuwsbrieven en informatiemomenten wordt u zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Veel van de successen op de scholen kunnen alleen maar worden geboekt door de actieve en constructieve inbreng van leraren, oudercommissies, medezeggenschapsleden (ouders en leraren) en spontaan helpende handen. Dat is erg fijn, want de scholen kunnen het niet alleen.
De bekostiging van onze scholen komt bijna volledig vanuit de Rijksoverheid en wordt bepaald door zowel het aantal leerlingen alsook leerlingprestaties. Wij mogen ons voor allebei deze aspecten gelukkig prijzen met langdurige goede en stabiele resultaten. Voor veel kleine maar daardoor niet minder belangrijke zaken zijn wij - ondanks onze gezonde financiën binnen de Stichting - ook afhankelijk van uw vrijwillige financiële ouderbijdrage. Graag vragen wij uw aandacht voor de betaling van deze bijdrage om onze scholen in staat te stellen – samen met de Medezeggenschaps-organen – het kwaliteits- en welzijnsniveau voor uw en onze kinderen op een hoog peil te houden. Mede hierdoor blijven de scholen in staat om een brede en inspirerende vorming van onze kinderen te verzorgen.

Wij wensen u en uw kind(eren) een goed schooljaar onder het Nutsmotto: ‘samen werken aan veelzijdig (jong)leren’.

Foto: [v.l.n.r.:] Ben Sanders (Algemeen Directeur), Paul Vreling (secretaris, NBS Hoogakker), Remco Otte (penningmeester, NBS Dirk van Veen), Mike van Meurs (voorzitter, NBS Burgst), Erwin van der Meer (NBS Boeimeer), [zittend] Veronique van Zanten, (NBS Dirk van Veen), Femke Kielstra  (NBS Teteringen)