076 5309224
Scholen
Wat is een NUTSschool?

In Nederland kennen we twee hoofdgroepen van basisscholen:

 • openbaar onderwijs
 • bijzonder onderwijs

Nutsscholen behoren evenals o.a. katholieke en protestants-christelijke basisscholen tot de groep van het bijzonder onderwijs. Toch is er verschil omdat het Nutsonderwijs zich kenmerkt door een onafhankelijke opstelling ten opzichte van iedere levensbeschouwelijke of maatschappelijke invloed. De hoofddoelstelling van de school is dan ook dat ieder kind zich moet kunnen ontplooien binnen een veelzijdige maatschappij door middel van een gedegen en brede basis opleiding waarin het kind centraal staat.

De Oorsprong van het NUT

In 1784 werd op 18 november te Edam de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen opgericht onder aanvoering van Jan Nieuwenhuyzen. De doelstelling van deze organisatie kan in vier punten worden samengevat:

 1. Een nieuwe organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de onderontwikkelden en de armen.
 2. De leden van het genootschap zijn personen die door hun ontwikkeling en geld in staat zijn anderen te helpen, en die bereid zijn daadwerkelijk mee te helpen.
 3. Het voornaamste middel zal zijn: het uitgeven van eenvoudige boeken bestemd voor die minder ontwikkelden.
 4. Men zal zich toeleggen op de verbetering van het onderwijs.

De uitvoering van deze doelstellingen werd organisatorisch in handen gelegd van plaatselijk op te richten "departementen". In veel plaatsen werden in de jaren die volgden departementen opgericht. Deze departementen waren er voor verantwoordelijk dat overal in Nederland Nutsscholen actief werden.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda bestaat uit tenminste 5 leden en ten hoogste 7 leden. Het bestuur kan slechts bestaan uit leden van het Departement Breda der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Ouders van leerlingen van de Stichting Nutsscholen Breda worden automatisch lid van deze vereniging. De leden van het bestuur van de stichting worden benoemd en ontslagen door het bestuur. Benoeming geschiedt volgens nader te stellen regels, deels op voordracht van de oudergeleding uit de medezeggenschapsraden van de stichting, deels uit eigen hoofde. De leden van het bestuur worden voor vier jaar benoemd. Zij zijn benoembaar voor twee termijnen. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeest.

 

In de bestuursvergadering van 7 juli jl. zijn Tessa van den Boogaard en Stefan Claes, beiden ouders van NBS Dirk van Veen, voorgedragen als nieuw bestuurslid. Deze voordracht is door het bestuur aangenomen en formeel bekrachtigd. Dit betekent dat zij per 1 augustus 2015 formeel toetreden als bestuurslid van het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda. 

 

Per 1 augustus 2015 ziet de bestuurssamenstelling er als volgt uit:

 • Erwin van der Meer - voorzitter (NBS Boeimeer)
 • Femke Kielstra - secretaris (NBS Teteringen)
 • Stefan Claes - penningmeester (NBS Dirk van Veen) - nieuw
 • Tessa van den Boogaard - bestuurslid – afgevaardigde ALV Breedsaaam (NBS Dirk van Veen) - nieuw
 • Suzanne Eikenaar - bestuurslid (NBS Teteringen)
 • Eveline Riedé -bestuurslid (NBS De Hoogakker)

 

 

Het adres van het bestuurkantoor is:
Stichting Nutsscholen Breda
Hooilaan1
4816 EW Breda
Telefoon: 076 - 5309224
E-mail: secretariaat@nutsscholenbreda.nl
Het kantoor is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 09.00 - 15.00 uur. Op woensdag van 09.00 - 12.00 uur.