076 5309224
Scholen
Wat is een NUTSschool?

In Nederland kennen we twee hoofdgroepen van basisscholen:

  • openbaar onderwijs
  • bijzonder onderwijs

Nutsscholen behoren evenals o.a. katholieke en protestants-christelijke basisscholen tot de groep van het bijzonder onderwijs. Toch is er verschil omdat het Nutsonderwijs zich kenmerkt door een onafhankelijke opstelling ten opzichte van iedere levensbeschouwelijke of maatschappelijke invloed. De hoofddoelstelling van de school is dan ook dat ieder kind zich moet kunnen ontplooien binnen een veelzijdige maatschappij door middel van een gedegen en brede basis opleiding waarin het kind centraal staat.

De Oorsprong van het NUT

In 1784 werd op 18 november te Edam de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen opgericht onder aanvoering van Jan Nieuwenhuyzen. De doelstelling van deze organisatie kan in vier punten worden samengevat:

  1. Een nieuwe organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de onderontwikkelden en de armen.
  2. De leden van het genootschap zijn personen die door hun ontwikkeling en geld in staat zijn anderen te helpen, en die bereid zijn daadwerkelijk mee te helpen.
  3. Het voornaamste middel zal zijn: het uitgeven van eenvoudige boeken bestemd voor die minder ontwikkelden.
  4. Men zal zich toeleggen op de verbetering van het onderwijs.

De uitvoering van deze doelstellingen werd organisatorisch in handen gelegd van plaatselijk op te richten "departementen". In veel plaatsen werden in de jaren die volgden departementen opgericht. Deze departementen waren er voor verantwoordelijk dat overal in Nederland Nutsscholen actief werden.